Think Tank Armenia

Առաջարկություն/ ՀՀ ջրային ոլորտում բարեփոխումների իրականացման վերաբերյալ

Հոդվածներ

Նպատակ

 • Սույն առաջարկությունը նպատակ է  հետապնդում ապահովելով հանրապետության  ջրաէկոհամակարգի պահպանման պահանջը, ի շահ  հանրապետության տնտեսության զարգացման, կատարել   ջրային բնագավառում  բարեփոխումներ,   մասնավորապես.
 • Ջրային ռեսուրսների /ՋՌ/ կառավարման բնագավառում` ներուժի գնահատում, հոսքի կառավարում   և արդյունավետ օգտագործում, ինչպես նաև անդրսահմանյան ՋՌ-ների կառավարման քաղաքականության հստակեցում /հանրապետության տարածքում ձևավորվող և հանրապետության տարածք ներհոսող ՋՌ-ների առավել արդյունավետ օգտագործում/,
 •  Հիդրոտեխնիկական կառույցների /ՀՏԿ/ կառավարման բնագավառում`  գոյություն ունեցող կառույցներ շահագործման   արդյունավետության բարձրացում, ինչպես նաև  ռազմավարական,  սոցիալական և տնտեսական    մեխանիզմների  կիրառմամբ նորերի կառուցում,  
 • Ոռոգման ջրամատակարարման բնագավառում`  
 • գոյություն ունեցող ՋՕԸ-երին հարակից վճարովի գործառույթների իրականացման   իրավասությունների տրում, 
 •  պետություն մասնավոր գործընկերության  (ՊՄԳ) սկզբունքով այլընտրանքային  ծառայությունների մատուցման հնարավորությունների ստեղծում /
 • Ծառայությունների մատուցման բնագավառում` հաշվարկային  վճարաչափերի և    տարբերակված սակագների կիրարկում,

Իրականացման ձևը

 • Հաշվի առնելով այն հանգամանքը , որ առաջարկվող բարեփոխությունները ներառելու են բնագավառի կառավարման մի շարք նոր սկզբունքների ամրագրում, սահմանում և  կիրարկում համապատասխան մարմինների ու անձանց  կողմից, ոստի իրավական տեսանկյունից ենթադրվում է,  որ նպատակների իրակավացումը պետք է կատարվի   օրենսդրական փաթեթի մշակմամբ: Այն կարող է լինել` գոյություն ունեցող  օրենսդրությունում /ՀՀ Ջրային օրենսգիրք, ջրի ազգային ծրագիր, քաղաքականության հիմնադրույթներ, ՋՕԸ և ՋՕԸ միավորոմների ստեղծման, հարկային արտոնություններ, և այլն / փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու, կամ ըստ անհրաժեշտության  նոր օրենքի/ների /օրինակ ոռոգման ջրի մասին/   նախագծի/երի մշակում:

 

Մշակվող օրենքի/ների  հոդվածների համառոտ  բովանդակությունները

 • Ջրային ռեսուրսի հոսքի /հանրապետության տարածքում ձևավորվող և հանրապետության տարածք ներհոսող ՋՌ-ների/ կառավարում
 • հոսքի գնահատում /մոնիտորիգ, տվյալների կառավարման արդի մեթոդներ/,
 • հոսքի կառավարում /գերակայություններ, պահանջարկ, առաջարկ/:
 • Ջրամբարաշինություն
 • նպատակ, ներկայացվող պահանջներ,
 • գերակայություններ, առանձնահատկություններ,
 • կառուցողի, շահագործողի և օգտատերերի իրավունքներ և պարտականություններ,
 • ռազմավարություն /կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ/:

 

ՋՌ ներուժի գնահատում և կառավարում, 

 • էկոլոգիական և տնտեսական  ներուժի կապիտալացում / կորզում, 
 • ներուժով պայմանավորված կառավարման քաղաքականության հստակեցում /զարգացման տնտեսական խրախուսական, արտոնյալ պայմաններ, և ՀՏԿ –ների կառուցմանը և շահագործմանը  ներկայացվող պահանջների սահմանում/:
 • ՋՕԸ-երի կողմից ոռոգման բնագավառում իրականացվող վճարովի ծառայությունները
 • խորհրդատվություն
 • ոռոգման ջրի արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ, 
 •  ըստ հողատեսքերի  մշակաբույսերի ընտրության, 
 •  ոռոգման ռեժիմի, նորմայի և ձևի ընտրություն,
 •  ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կազմակերպում, այդ թվում արդի ջրախնայող համակարգերի ներդրմամբ,
 • հարակից կամ հարևան ջրօգտագործողների խմբավորում  ըստ ոռոգման ռեժիմների,
 • ջրօգտագործողի պատվերով ոռոգման գործառույթի իրականացում:   

6.Ոռոգման ջրամատակարաման բնագավառում ծառայություններ մատուցող  այլընտրայքային կոլեկտիվ ընկերությունների ձևավորումը 

 • կամավորական սկզբունք, պայմանագրային հարաբերություններ,
 • անդամներ միջոցներով ստեղծված և իրենց սեփականություն հանդիսացող ՀՏԿ –ների համատեղ օգտագործման պայմաններ,
 • ջրօգտագործում նոր ջրաղբյուրից /նախկինում գոյություն ունեցող ոռոգման համակարգը չսնող ջրաղբյուրից/,
 • ոռոգման ջրի ներքին / կոլեկտիվ ընկերությունում / վճարաչափ:
 • 6.Գոյություն ունեցող ոռոգման համակարգերի ՀՏԿ-ների կառավարումը
 • ՋՕԸ օրենքով սահմանված ձևեր,
 • պատվիրակված կառավարում,
 • պատվիրակված կառավարման սկզբունքները /փոխշահավետ  պայմաններ, ողջամիտ շահույթ, առավելագույն ժամկետ/:
 1. Ոռոգման նոր համակարգերի կառուցումը
 • պետական
 • պետական-մասնավոր /ՊՄԳ/
 • մասնավոր:
 1. ՊՄԳ և/կամ մասնավորի միջոցներով կառուցված` ոչ պետական /ՈՊ/ ՀՏԿ-ի    սեփականության ձևերը
 •  անձի սեփականություն, որը օգտագործման իրավունքով փոխանցվում է կոլեկտիվ ընկերությանը /որպես ՋՕԸ-ին այլընտրանք/,
 •   կոլեկտիվ ընկերության սեփականությունը:
 • 9. Պետության իրավասություններ ՊՄԳ և/կամ ՈՊ ՀՏԿ-ի նկատմամբ
 • սակավաջրության և երաշտի տարում, տվյալ հողատարածքի ոռոգման հիմնական համակարգում ջրի բացակայության դեպքում ջրապահանջի ներկայացում և ստացում.
 • մշակաբույսի չչորացման համար ` կոլեկտիվ ընկերության    ոռոգման ջրի ինքնարժեքով,
 •  մշակաբույսի ոռոգման ջրի նորման ապահովելու համար` կոլեկտիվ ընկերության  կողմից  ոռոգման շրջանի սկզբում սահմանված  ջրի  վճարաչափով
 • նորմալ ջրատվության տարում` մշակաբույսի ոռոգման ջրի նորման ապահովելու համար ջրապահանջի ներկայացում և ստացում կոլեկտիվ ընկերության  կողմից  ոռոգման շրջանի սկզբում սահմանված  ջրի  վճարաչափով,
 • դասակարգում է ՀՏԿ-ն և սահմանում շահագործման պայմանները:
 • 10. Պետական և ՈՊ ՀՏԿ-ների համատեղ շահագործումը
 • սակավաջրության և երաշտի տարում` ՈՊ ՀՏԿ-ի սեփականատիրոջը 7-10% շահույթի ապահովման պայմանով`պայմանագրային հիմունքներով,
 • նորմալ ջրատվության տարում` ՈՊ ՀՏԿ-ի սեփականատիրոջը 10-15% շահույթի ապահովման պայմանով` պայմանագրային հիմունքներով,
 • 11. Ոռոգման ջրի  օգտագործման վճարաչափերի տեսակները
 • ՀՀ ԿԱ–ի կողմից սահմանված հաշվարկային համընդհանուր վճարաչափ` պետական ՈՀ-ից օգտվող ջրօգտագործողների համար այլընտրանքային կոլեկտիվ ընկերության կողմից սահմանված վճարաչափ/եր
 • ընկերության անդամների համար
 • ոչ ընկերության անդամների համար
 • պետության համար` ըստ առաջարկությունների 9-րդ կետի:
 • 12. Ոռոգման ջրից  հաշվարկային համընդհանուր վճարաչափով օգտվող ջրօգտագործողների պարտականությունները
 • ոռոգման առումով հողատեսք-մշակաբույս  ընդունելի համադրության ապահովում,
 • ջրախնայող մեթոդների ներդնում,
 • այլ:

 

«Թինկ Թանկ Արմենիա» ՎԿ ՀԿ

 

Դուք չեք կարող պատճենել այս էջի բովանդակությունը